Nihon Rikagaku Industry Co.

[Kawasaki Factory]2-15-10 Kuji, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0032 [Bibai Factory]3-2-10 Tomeinijo, Bibai-shi, Hokkaido 072-0804